Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL KOEL-SERVICE.NL
Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt voor door: 

Bootsma V.O.F. 
Hans Lodeizenstraat 28 
9745DS Groningen 

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02058018. Het BTW-nummer van Bootsma V.O.F. is 811378743B01 

Bootsma V.O.F. is te bereiken door een e-mail te sturen naar , Zie contact formulier

Artikel 1. Definities 

1.1. Algemene Voorwaarden 
deze algemene voorwaarden. 

1.2. Bestelprocedure 
de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Goederen te bestellen. 

1.3. Klant 
de wederpartij van Bootsma V.O.F. met wie Bootsma V.O.F. een Overeenkomst aangaat. 

1.4. Overeenkomst 
overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Goederen. 

1.5. Partijen 
Bootsma V.O.F. en Klant gezamenlijk. 

1.6. Bootsma V.O.F. 
de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant in Overeenkomst. 

1.7. Website 
één van de websites van Bootsma V.O.F., onder andere te vinden onder de URL’

http://www.koel-service.nl

1.8. Goederen 
goederen welke Bootsma op haar Website aanbiedt, welke goederen Klant kan bestellen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden 

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede online contacten en/of online (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze online (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. 

2.2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1. De op de Website aangeboden goederen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. 

3.2. Bootsma V.O.F. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Bootsma V.O.F. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten. 

3.3. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Bootsma V.O.F. er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Bootsma V.O.F. mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. 

Artikel 4. Prijzen en betaling 

4.1. Daar Klant in de meeste gevallen handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de prijzen zoals genoemd op de Website exclusief BTW. Verder zijn de prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure. 

4.2. Bootsma V.O.F. is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen. 

4.3. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan door middel van overboeking. 

Artikel 5. Leveringstermijn 

5.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief. 

5.2. Bootsma V.O.F. zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. 

5.3. Indien en voor zover Bootsma V.O.F. niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Goederen aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Bootsma V.O.F. webwinkel) heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. Reclameren 

6.1. Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Bootsma V.O.F. alwaarna Klant is gerechtigd de Goederen terug te sturen naar Bootsma V.O.F. mits: 
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Bootsma V.O.F. binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken; 
b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld; 
c. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Bootsma V.O.F.; 
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Bootsma V.O.F. het in ontvangst heeft genomen. 

6.2. Indien na onderzoek van Bootsma V.O.F. blijkt dat de eigenschappen van de Goederen wel voldoen aan de Overeenkomst zal Bootsma V.O.F. met Klant in overleg treden. 

6.3. Indien na onderzoek van Bootsma V.O.F. inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Goed, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 6.1 bedoeld. Mocht het vervangend Goed niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op: 
a. het uitzoeken van een vervangend Goed ter waarde van het Goed welke niet bleek te beantwoorden, indien het uitgekozen Goed duurder is dan het Goed welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien het uitgekozen Goed goedkoper is dan het Goed welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is; 
b. restitutie van waarde van het Goed hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is. 

6.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Goed, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs. 

6.5. Gedurende de periode als bedoeld in artikel 9.2 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend, als dat recht hem ingevolge artikel 9.1 toekomt. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld. 

Artikel 7. Garantie 

Voor aangeschafte Goederen geldt geen andere garantie dan de desbetreffende fabrieksgarantie. 

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens 

8.1. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om: 
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; 
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Bootsma V.O.F. 

8.2. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Bootsma V.O.F. deze uitingen sturen. 

8.3. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Bootsma V.O.F. aan te passen bij onjuistheden. 

Artikel 9. Klant niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf 

9.1. Alleen indien Klant Goederen aanschaft als consument, althans niet in de hoedanigheid als beroepsoefenaar of als (vertegenwoordiger van een) onderneming, gelden de navolgende leden van dit artikel. 

9.2. De Klant heeft het recht de geleverde Goederen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Bootsma V.O.F. mits: 
a. de Goederen ordentelijk en met alle verpakkingsmaterialen in de originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn; 
b. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Bootsma V.O.F.; 
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Bootsma V.O.F. het in ontvangst heeft genomen. 

9.3. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing. 

9.4. In aanvulling op artikel 4.3 geldt dat Klant in overleg met Bootsma V.O.F. ook een op en andere wijze kan betalen. Bijvoorbeeld door betaling aan de postbezorger (onder rembours). Echter, Klant draagt de kosten daarvan en de eventuele financiële gevolgen voor het niet kunnen afleveren op opgegeven adres. Dit laatste indien en voor zover Klant geen gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht als hiervoor bedoeld. 

9.5. De wettelijke garantie geldt naast de garantie als bedoeld in artikel Artikel 7. Geen garantie geldt voor hang- en sluitwerk. Voor dit laatste geldt dat Klant binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst van de Goederen het hang- en sluitwerk dient te controleren en binnen die periode dient te reclameren als dit gebreken vertonen. 

9.6. Klant heeft gedurende één (1) maand nadat Bootsma V.O.F. zich jegens Klant op artikel 10.3 heeft beroepen, het recht om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

10.1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

10.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Bootsma V.O.F., welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Bootsma V.O.F. zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. 

10.3. Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – uitsluitend voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Bootsma V.O.F. gevestigd is. 

Artikel 11. Overige bepalingen 

11.1. Bootsma V.O.F. is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen. 

Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Bootsma V.O.F. inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens. 

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKELS BOOTSMA V.O.F.

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt voor door:

Bootsma V.O.F.
Hans Lodeizenstraat 28
9745DS Groningen

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02058018. Het BTW-nummer van Bootsma V.O.F. is 811378743B01

Bootsma V.O.F. is te bereiken door een e-mail te sturen naar koelservice@hotmail.com

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden.

1.2. Bestelprocedure
de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Goederen te bestellen.

1.3. Klant
de wederpartij van Bootsma V.O.F. met wie Bootsma V.O.F. een Overeenkomst aangaat.

1.4. Overeenkomst
overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Goederen.

1.5. Partijen
Bootsma V.O.F. en Klant gezamenlijk.

1.6. Bootsma V.O.F.
de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant in Overeenkomst.

1.7. Website
één van de websites van Bootsma V.O.F., onder andere te vinden onder de URL’s: http://www.koel-service.nl

1.8. Goederen
goederen welke Bootsma op haar Website aanbiedt, welke goederen Klant kan bestellen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede online contacten en/of online (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze online (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De op de Website aangeboden goederen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2. Bootsma V.O.F. garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Bootsma V.O.F. hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Bootsma V.O.F. er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Bootsma V.O.F. mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. Daar Klant in de meeste gevallen handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de prijzen zoals genoemd op de Website exclusief BTW. Verder zijn de prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2. Bootsma V.O.F. is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan door middel van overboeking.

Artikel 5. Leveringstermijn

5.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2. Bootsma V.O.F. zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3. Indien en voor zover Bootsma V.O.F. niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Goederen aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Bootsma V.O.F. webwinkel) heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Reclameren

6.1. Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Bootsma V.O.F. alwaarna Klant is gerechtigd de Goederen terug te sturen naar Bootsma V.O.F. mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Bootsma V.O.F. binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;
c. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Bootsma V.O.F.;
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Bootsma V.O.F. het in ontvangst heeft genomen.

6.2. Indien na onderzoek van Bootsma V.O.F. blijkt dat de eigenschappen van de Goederen wel voldoen aan de Overeenkomst zal Bootsma V.O.F. met Klant in overleg treden.

6.3. Indien na onderzoek van Bootsma V.O.F. inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Goed, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 6.1 bedoeld. Mocht het vervangend Goed niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangend Goed ter waarde van het Goed welke niet bleek te beantwoorden, indien het uitgekozen Goed duurder is dan het Goed welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien het uitgekozen Goed goedkoper is dan het Goed welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van het Goed hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

6.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Goed, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

6.5. Gedurende de periode als bedoeld in artikel 9.2 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend, als dat recht hem ingevolge artikel 9.1 toekomt. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 7. Garantie

Voor aangeschafte Goederen geldt geen andere garantie dan de desbetreffende fabrieksgarantie.
Dit op de geleverde lokatie.
Geleverde artikelen moeten na levering meteen door onze klant worden gecontroleerd op schade
eventuele schade dient binnen 24 uur worden gemeld.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

8.1. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Bootsma V.O.F.

8.2. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Bootsma V.O.F. deze uitingen sturen.

8.3. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Bootsma V.O.F. aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9. Klant niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf

9.1. Alleen indien Klant Goederen aanschaft als consument, althans niet in de hoedanigheid als beroepsoefenaar of als (vertegenwoordiger van een) onderneming, gelden de navolgende leden van dit artikel.

9.2. De Klant heeft het recht de geleverde Goederen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Bootsma V.O.F. mits:
a. de Goederen ordentelijk en met alle verpakkingsmaterialen in de originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn;
b. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Bootsma V.O.F.;
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Bootsma V.O.F. het in ontvangst heeft genomen.

9.3. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

9.4. In aanvulling op artikel 4.3 geldt dat Klant in overleg met Bootsma V.O.F. ook een op en andere wijze kan betalen. Bijvoorbeeld door betaling aan de postbezorger (onder rembours). Echter, Klant draagt de kosten daarvan en de eventuele financiële gevolgen voor het niet kunnen afleveren op opgegeven adres. Dit laatste indien en voor zover Klant geen gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht als hiervoor bedoeld.

9.5. De wettelijke garantie geldt naast de garantie als bedoeld in artikel Artikel 7. Geen garantie geldt voor hang- en sluitwerk. Voor dit laatste geldt dat Klant binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst van de Goederen het hang- en sluitwerk dient te controleren en binnen die periode dient te reclameren als dit gebreken vertonen.

9.6. Klant heeft gedurende één (1) maand nadat Bootsma V.O.F. zich jegens Klant op artikel 10.3 heeft beroepen, het recht om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

10.1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Bootsma V.O.F., welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Bootsma V.O.F. zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

10.3. Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – uitsluitend voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Bootsma V.O.F. gevestigd is.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1. Bootsma V.O.F. is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Bootsma V.O.F. inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

"U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. kosten voor retour van u thuis/bedrijf naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via koelservice@hotmail.com Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.
Retour kan alleen wanneer het artikel niet is gebruikt(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Goedkope koeltechnisch gereedschap kopen. koel-service.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel